סוגיות בבית-הדין הרבני - עו"ד שלומי נרקיס

אין כיום ספר המרכז את הלכות בתי-הדין הרבניים לערכותיהם השונות תחת קורת גג אחת. עו"ד שלומי נרקיס לקח עליו משימה זו. הספר מחולק לשמונה-עשרה פרקים שונים ומרכזיים המקלים על ההתמצאות בשדה הפסיקה העניפה.   
 
מבין פרקי הספר (חלקי):
 
פרק 1: תביעה לגירושין ועילות לגירושין: פסק-דין במשפט גירושין למול פסק-דין שנקרא מעשה בית דין; האם כופים את הבעל לגרש את אשתו שזינתה ותובעת גירושין כאשר גם הוא מסכים עקרונית לכך; האם הצדדים מותרים זה לזה כאשר האישה הודתה כי זנתה; האם ניתן לקיים דיון בתביעת הגירושין של צד ללא נוכחותו של הבעל כלל, עקב שהייתו בחו"ל; כאשר קיימת בעיה בין בני הזוג בעקבות כך שהבעל חזר בתשובה והאישה לא חזרה עמו - עילה לגירושין; מעשי כיעור של האישה הביאו את בית-הדין הרבני למסקנה כי האישה עוברת על הדת ולכן אישה העוברת על הדת מצווה לגרשה ויכול בעלה לתת לה גט בעל כורחה; בנטישת האישה את הבעל ליחידה נפרדת, יש לראות את הצדדים כמורדים זה בזה ולחייבם בגט בהתאם; אומנם טענת "מאיס עלי" מתייחסת לטענות אישה כלפי הבעל ואולם נכונות הם גם לטענות של בעל כלפי אשתו; כאשר האישה הרחיקה את בעלה מעליה, ומשכך, פנה הבעל לקיים יחסים מזדמנים עם נשים אחרות - אין מקום לכפות את הבעל במתן גט.

פרק 2: מדור ספציפי: לא אחת קורה ובעל מתעשת וחוזר לחיקה של אשתו. מדוע שבית-הדין ינעל אפשרות זו בפני האישה ללא הצדקה הלכתית ומוסרית גם יחד; האם ניתן ליתן לבעל צו לזכות מדור ספציפי בדירת הצדדים.

פרק 3: מהם התנאים לתביעת גירושין כנה: כנות הכריכה; הכריכה תהא כדין; הגשת תביעת גירושין כנה על-ידי הבעל, העונה על המבחן המשולש; היעדר פירוט גורף של נכסים בכתב תביעה.

פרק 4: כתובה ופיצוי: פירוט השיטות בעניין ערך הזוזים והזקוקים; האם אישה מפסידה כתובתה כאשר התלוננה במשטרה כנגד בעלה; כתובה מוגזמת; האם אישה שמסרבת לקיים יחסי אישות - מפסידה כתובתה; האם אישה תפסיד כתובתה מאחר וביצעה ההפלה מתוך כעס וקטטה ולאחר שהבעל סירב לחזור אליה, חרף הפצרותיה.

פרק 5: משמורת ילדים: מסוגלותו ההורית של האב; חילוט ערבות.

פרק 6: מזונות ילדים: תביעה להפחתת מזונות ילדים; שינוי נסיבות.

פרק 7: מזונות אישה: האם תחילתו של חיוב מזונות האישה הוא משעת הגשת תביעת המזונות שהוגשה על-ידי האישה או מהמועד שבו הפסיק הנתבע מלשלם את התשלומים השוטפים של אחזקת הבית והמזונות; תביעה לתשלום חוב משכנתא.

פרק 8: אישור הסכם: האם ניתן לבטל הסכם גירושין מחמת העובדה כי אישור ההסכם נעשה במותב שני דיינים; האם ניתן לאשר הסכם בענייני רכוש בפני בית-הדין בדיין אחד; בקשת צד שלישי לבטל פסק-דין לאישור הסכם גירושין.

פרק 9: תביעה לשלום-בית: כאשר האישה פנתה לבית-המשפט בתביעה רכושית - זו הוכחה - שגם האישה רוצה גירושין ולא שלום-בית; תביעת שלום-בית לא כנה – מהי.

פרק 10: ענייני ירושה וצוואה: דחיית בקשה לביטול צו ירושה - שיהוי וחוסר תום-לב; אימתי לא ניתן לאשר שטר צוואה; התליית צו לקיום צוואה; חוק הירושה מונע יכולת הסתלקות כאשר קיים עיקול.

פרק 11: ענייני רכוש: דחיית תביעת הבעל להצהיר כי הוא בעלים של מחצית דירה הרשומה על-שם האישה שנרכשה על ידה לפני הנישואין; לא די בעצם קיומם של חיי נישואין משותפים; ערך מוניטין עסקי; תביעת אישה לביטול הסכם טרום הנישואין שנחתם בין הצדדים.

פרק 12: סמכות מקומית: מהו מקום המגורים האחרון של בני הזוג.

פרק 13: צו עיכוב יציאה מן הארץ: מתן ערובה מתאימה או השלשת גט.

פרק 14: צווי הגבלה: אימתי יוציא בית-הדין הרבני צו הגבלה תחת ידו.

פרק 15: חוק המתנה.

פרק 16: היתר נישואין: השלשת כתובה או התחייבות לכתובתה; בקשה להיתר נישואין.

פרק 17: קידושין: מה הדין כאשר הבעל קידש בטבעת שנקנתה על-ידי אם האישה.

פרק 18: הוצאות משפט: תביעת אישה להוצאות משפט; הפקדת ערובה להבטחת הוצאות בערכאת הערעור.