מרוץ סמכויות בין בית משפט לביה"ד הרבני - עו"ד איריס מרקוס

נושא "מרוץ הסמכויות" בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה נדון בפסיקה פעמים רבות. הסמכות המקבילה המסורה לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה, והתחושה הרווחת (כי בית הדין הרבני יטיב עם הגבר וכי בית המשפט לענייני משפחה יטיב עם האישה) כי עשוי להיות שוני מהותי בתוצאות ההתדיינות בערכאות השונות, יוצרות "מרוץ סמכויות" שמכביד על ההתדיינויות ופעמים רבות עלול אף להחריף את המתח בין בני הזוג.

 
"מרוץ הסמכויות", על אף כיבוד הדדי בין שתי הערכאות, נמשך כבר עשרות שנים וסופו אינו נראה באופק, לפחות כל עוד הסמכות המקבילה, שהיא מצוות המחוקק, והתחושה הרווחת בציבור יוותרו בעינן.
 
חיבורה המקיף של עו"ד איריס מרקוס, עוסק, בין היתר, בשלושה מבחני עזר, על מנת למנוע ניצול לרעה על-ידי מי מבני הזוג: כנותה של תביעת הגירושין; נדרש כי הכריכה תהא כנה; נדרש כי הכריכה תיעשה כדין. רק בהתקיים שלושת התנאים האמורים, ירכוש בית הדין הרבני סמכות שיפוט ייחודית בעניינים שנכרכו בתביעת גירושין.
 
מבין הנושאים שבספר (חלקי):
 

סמכות שיפוט ייחודית ומקבילה של בית הדין הרבני, תביעה לגירושין, תביעה לשלום בית, חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), סמכות לפי הסכמה, נושאים הכרוכים בתביעת הגירושין, "שיפוט אגב גירושין", מהם העניינים הכרוכים בתביעת גירושין מעצם טיבם וטיבעם, מהם העניינים הניתנים לכריכה, קניית סמכות של בית הדין הרבני, החזקת קטין, חינוכו של קטין, כריכה מפורשת, דירת מגורים, מבחני הכריכה ("המבחן המשולש"), תביעת הגירושין היא תביעה כנה, הכריכה נעשתה כדין, הכריכה היא כריכה כדין, היעדר פירוט בתביעת הגירושין, האם כנותה של תביעת הגירושין נשללת כאשר הבעל שוקל אפשרות של שלום בית, חוסר הכנות של כריכה מפוצלת, היעדר פירוט של רכוש בתביעת הגירושין, כבוד הדדי של ערכאות, נטל ההוכחה על מי רובץ, כריכת ענייני רכוש, "כריכת" מזונות ילדים, כריכת מזונות אישה, כותרת התביעה לגירושין – האם יש בה כדי להעיד על תוכנה של התביעה, נוסח כתב התביעה, נסיבות האופפות את התביעה, "הודאת בעל דין" שיש בה כדי להשפיע על כנותה של תביעת הגירושין, סמכות נמשכת.