רוצה שנתקשר? הקלק כאן

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017 קובעות כדלקמן:

 

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32יג(א), 32יד(א), 32טו(א), 32יז(ה), 32יח(ד), 35א, 64(ד), 64א(ד) ו- 83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"), ובהסכמת שר הבריאות לעניין טפסים ב' ו- ד' שבתוספת, אני מתקינה תקנות אלה:

 

פרק א': הגדרות

 

1. הגדרות (תיקון התש"ף)

בתקנות אלה:

"אדם מיודע" - כהגדרתו בסעיף 32טז(א) לחוק;

"באופן מקוון" - באמצעות מערכת ממוחשבת שמפעיל האפוטרופוס הכללי או מי מטעמו המאפשרת ביצוע פעולות מקוונות בעניין ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון;

"אמצעי זיהוי ממוחשב" - (נמחקה);

"בעל מקצוע" - עורך-דין או בעל מקצוע כהגדרתו בסעיף 32טו(א) לחוק;

"הנחיות מקדימות לאפוטרופוס" - הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, כמשמעותן בסעיף 35א לחוק;

"חתימה אלקטרונית" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;

"ייפוי כוח מתמשך" - כמשמעותו בפרק שני לחוק, לרבות "הנחיות מקדימות למיופה כוח" כמשמעותן בסימן ו' לחוק;

"ייפוי כוח רפואי" - כהגדרתו בסעיף 32טו(א) לחוק;

"מסמך הבעת רצון" - כמשמעותו בסעיפים 64א-64ו לחוק;

"מערכת ממוחשבת" - (נמחקה);

"המרשם" - כמשמעותו בתקנה 4(א);

"עורך מסמך" - מי שערך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון;

"פרטי זהות" - שם מלא, מס' זהות, מען ופרטי התקשרות נוספים הידועים לאפוטרופוס הכללי;

"קרוב" - קרוב כהגדרתו בסעיף 80 לחוק.

 

פרק ב': עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

 

2. עריכת מסמכים בפני עורך-דין (תיקון התש"ף)

(א) ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון שנערכו על-ידי עורך-דין, ייערכו לפי טפסים א' עד ג' שבתוספת, לפי העניין, באופן מקוון.

(ב) (בוטלה).

 

3. עריכת ייפוי כוח רפואי (תיקון התש"ף)

על-אף האמור בתקנה 2, ייפוי כוח רפואי שנחתם בפני בעל מקצוע, יכול שייערך לפי טופס ד' שבתוספת.

 

3א. שמירת מסמכים (תיקון התש"ף)

(א) עורך-דין שבפניו נערך ייפוי כוח מתמשך ישמור את המסמך כמפורט להלן:

(1) העותק המקורי המקוון החתום בידי עורך-הדין בחתימה אלקטרונית - לתקופה של שבע שנים לפחות לאחר מועד פקיעתו או ביטולו של המסמך;

(2) מסמך הנייר שנחתם בחתימתם של הממנה, מיופה הכוח ועורך-הדין - לתקופה של שבע שנים לפחות לאחר מועד כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף או מועד פקיעתו או ביטולו, לפי המוקדם מבין המועדים.

(ב) עורך-דין שבפניו נערך מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון ישמור את העותק המקורי המקוון החתום בידי עורך-הדין בחתימה אלקטרונית ואת מסמך הנייר שנחתם בחתימתם של עורך המסמך ועורך-הדין שבע שנים לפחות לאחר מועד פקיעתו או ביטולו.

(ג) בעל מקצוע כהגדרתו בסעיף 32טו(א) לחוק, שערך ייפוי כוח רפואי לפי תקנה 3, ישמור העתק של ייפוי הכוח ברשומה הרפואית או הסוציאלית של הממנה, לפי העניין.

 

פרק ג': מרשם ייפויי כוח מתמשכים, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמכי הבעת רצון

 

4. מרשם (תיקון התש"ף)

(א) האפוטרופוס הכללי ינהל מרשם ממוחשב של ייפויי כוח מתמשכים שהופקדו לפי סעיף 32יז(א) לחוק, של הנחיות מקדימות לאפוטרופוס שהופקדו לפי סעיף 35א(ג) לחוק ושל מסמכי הבעת רצון שהופקדו לפי תקנה 6(ג), לרבות צרופותיהם.

(ב) במרשם יצוינו:

(1) פרטי הזהות של הממנה או של עורך המסמך;

(2) פרטי הזהות של עורך-הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון ומספר רישיון עורך-הדין שלו, או פרטי זהות של בעל מקצוע שבפניו נחתם ייפוי הכוח הרפואי;

(3) פרטי זהות של הפסיכיאטר שנתן את ההסבר לממנה לפי סעיף 32ו(ג)(2) לחוק אם כלל ייפוי הכוח המתמשך סמכות לתת הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי לאשפוז או לשחרור מאשפוז למרות התנגדות הממנה במועד שבו התבקשה ההסכמה;

(4) פרטי זהות של מיופה הכוח לפי ייפוי הכוח המתמשך או של האפוטרופוס שמינויו מתבקש לפי ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או למסמך הבעת רצון;

(5) פרטי זהות של כל אדם מיודע כפי שנקבע בייפוי הכוח המתמשך;

(6) חובות דיווח לאפוטרופוס הכללי, ככל שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך לפי סעיף 32טז(א) לחוק;

(7) מועד חתימת הממנה או עורך המסמך על ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון, וכן מועד ההפקדה;

(8) תנאי לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך לפי קביעת הממנה;

(9) פירוט העניינים שבהם יוסמך מיופה הכוח לפעול על-פי ייפוי הכוח המתמשך, או העניינים שבהם מתבקש לפעול אפוטרופוס לפי ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או לפי מסמך הבעת הרצון;

(10) פירוט המידע שיימסר לאדם מיודע והגבלות על מסירת מידע לקרובי הממנה כאמור בסעיף 32יח(ב) לחוק, ככל שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך;

(11) קביעה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח המתמשך כי הוא יעמוד בתוקפו גם אם יודיע על רצונו לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות, כאמור בסעיף 32כג(ד) לחוק, אם נקבעה.

 

5. סודיות

ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון שהופקדו אצל האפוטרופוס הכללי, וכל מידע ומסמך הנוגע להם המצויים אצל האפוטרופוס הכללי, לרבות פרטי המרשם, יישמרו בסוד ולא תימסר כל ידיעה עליהם אלא לפי הוראות כל דין או לפי החלטת בית-משפט.

 

פרק ד': הפקדת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

 

6. הפקדת מסמכים (תיקון התש"ף)

(א) הפקדת ייפוי כוח מתמשך או הנחיות מקדימות לאפוטרופוס תיעשה באחת הדרכים האלה:

(1) על-ידי עורך-הדין שבפניו נחתמו ייפוי הכוח המתמשך או ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס, לפי העניין, באופן מקוון, בהפקדת העותק המקורי המקוון של המסמך החתום בידי עורך-הדין בחתימה אלקטרונית;

(2) על-ידי הממנה או עורך ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס, לפי העניין, בהפקדת העותק המקורי המקוון של המסמך החתום בידי עורך-הדין בחתימה אלקטרונית, באחת הדרכים האלה:

(א) באופן מקוון לאחר שהזדהה;

(ב) בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי לאחר שהזדהה.

(ב) האפוטרופוס הכללי ימציא למפקיד אישור בדבר ההפקדה, לפי סעיף 32יז(ד) לחוק וירשום במרשם את הפרטים המנויים בתקנה 4(ב), והכול זולת אם מצא שיש מניעה לכך לפי החוק.

(ג) ביקש עורך מסמך הבעת רצון או עורך-הדין שבפניו נערך המסמך להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי יחול על ההפקדה פרק זה, בשינויים המחוייבים.

 

7. הפקדת ייפוי כוח רפואי שנערך בפני בעל מקצוע (תיקון התש"ף)

הפקדת ייפוי כוח רפואי שנערך בפני בעל מקצוע על גבי טופס ד' שבתוספת תיעשה בידי הממנה באחת הדרכים האלה:

(1) באופן מקוון לאחר שהזדהה, בהפקדת העתק סרוק של ייפוי הכוח;

(2) בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי לאחר שהזדהה, בהפקדת עותק נייר מקורי של ייפוי הכוח חתום בחתימתם של הממנה, מיופה הכוח ובעל המקצוע.

 

8. אמצעי זיהוי ממוחשב (תיקון התש"ף)

(בוטלה).

 

9. משלוח הודעות

הממנה או עורך המסמך, לפי העניין, יציין בייפוי הכוח המתמשך, בהנחיות המקדימות לאפוטרופוס, או במסמך הבעת הרצון, בהתאמה, את הדרך שבה הוא מעוניין לקבל הודעות מהאפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32כא(ב) לחוק, מבין הדרכים האלה:

(1) באמצעות מסרון לטלפון נייד;

(2) בדואר;

(3) בדואר אלקטרוני.

 

פרק ה': כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

 

10. כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך (תיקון התש"ף)

(א) התמלאו התנאים לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף, ימסור מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי הצהרה בכתב אשר תכלול את הפרטים האלה:

(1) פרטי זהות של הממנה ושל מיופה הכוח;

(2) הצהרת מיופה הכוח כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו, ואם נכנס חלקו לתוקף - יצויין מהו החלק;

(3) הצהרת מיופה הכוח כי התקיימו חובות היידוע, אם נקבעו בייפוי הכוח המתמשך.

(ב) להצהרה יצורף כל מסמך שקבע הממנה כתנאי לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, לרבות חוות-דעת מומחה, אם נדרשת, ערוכה לפי סעיף 83(ב) לחוק.

(ג) מסירת ההצהרה לאפוטרופוס הכללי תיעשה באחת הדרכים האלה:

(1) באופן מקוון לאחר שהזדהה;

(2) בהתייצבות מיופה הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי, לאחר שהזדהה.

(ד) לאחר קבלת ההצהרה ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף; אישור כאמור לא יהווה ראיה לנכונות האמור בהצהרה.

 

11. מסירת ייפוי כוח רפואי שלא הופקד ונכנס לתוקף (תיקון התש"ף)

(א) עותק מקורי של ייפוי כוח רפואי שלא הופקד לפי תקנות אלה ונכנס לתוקף במהלך השנה שממועד עריכתו, יימסר לאפוטרופוס הכללי בידי מיופה הכוח בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי לאחר שהזדהה ובצירוף הצהרה על כניסתו לתוקף לפי תקנה 10.

(ב) האפוטרופוס הכללי ירשום במרשם את דבר מסירת ייפוי הכוח הרפואי וההצהרה על כניסתו לתוקף כאמור בתקנה זו, וימסור למיופה הכוח אישור על מסירתו וכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

 

12. הודעה לממנה ולאדם מיודע

האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה ולאדם מיודע, אם נקבע בייפוי הכוח המתמשך, הודעה בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקף; ההודעה תישלח בדרך שקבע הממנה בייפוי הכוח המתמשך.

 

פרק ו': קבלת מידע

 

13. קבלת מידע בידי הממנה או מיופה הכוח (תיקון התש"ף)

קבלת מידע על ייפוי כוח מתמשך שהופקד והעתק ממנו בידי הממנה או מיופה הכוח תהיה באופן מקוון או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי; קבלת מידע כאמור תהיה לאחר שהזדהה.

 

14. קבלת מידע בידי עורך הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון (תיקון התש"ף)

קבלת מידע על הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או על מסמך הבעת רצון שהופקדו או קבלת העתק מהם, בידי עורך המסמך, תהיה באופן מקוון או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי; קבלת מידע כאמור תהיה לאחר שהזדהה.

 

15. קבלת מידע בידי אדם מיודע או קרוב (תיקון התש"ף)

(א) אדם מיודע או קרוב של הממנה המבקש לקבל מידע על ייפוי כוח מתמשך, ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, יגיש בקשה לקבלת המידע באופן מקוון או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי; הגשת בקשה כאמור תהיה לאחר שהזדהה.

(ב) קיבל האפוטרופוס הכללי בקשה לפי תקנה זו, ומצא כי המבקש זכאי לקבל את המידע, ימסור את המידע, בהקדם, למען שצויין בבקשה.

 

16. בקשת צד שלישי לקבל אישור בעניין ייפוי כוח מתמשך (תיקון התש"ף)

(א) הוצג לפני צד שלישי ייפוי כוח מתמשך, רשאי הוא לפנות לאפוטרופוס הכללי בבקשה לקבל אישור לפי סעיף 32יח(ד) לחוק; הבקשה תוגש באופן מקוון.

(ב) לבקשה תצורף הצהרת הצד השלישי כי האישור נדרש לשם קבלת החלטה או ביצוע פעולה בידי מיופה הכוח בשם הממנה הנוגעת לצד השלישי.

 

פרק ז': פקיעה או ביטול של ייפוי כוח מתמשך או של הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

 

17. פקיעת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון (תיקון התש"ף)

(א) התקיימה עילה לפקיעתו של ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף 32כב לחוק, לפני כניסתו לתוקף, או עילה לפקיעתם של הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, לפני הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, ימסרו הממנה או עורך המסמך, לפי העניין, הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי.

(ב) התקיימה עילה לפקיעתו של ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף 32כב לחוק לאחר כניסתו לתוקף, ימסור מיופה הכוח או מי מטעמו הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי.

(ג) הודעות לפי תקנת-משנה (א) יימסרו באופן מקוון או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי; מסירת הודעה כאמור תהיה לאחר שמוסר ההודעה הזדהה.

 

18. ביטול ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות או מסמך הבעת רצון (תיקון התש"ף)

(א) ביטל הממנה או עורך המסמך את ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון שערך, לפי העניין, ימסור על כך הודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32כג(ב) לחוק.

(ב) הודעה כאמור בתקנת-משנה (א) תימסר באופן מקוון או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי; מסירת הודעה כאמור תהיה לאחר שמוסר ההודעה הזדהה, והיא תכלול את הפרטים האלה:

(1) פרטי הזהות של הממנה או עורך המסמך ובייפוי כוח מתמשך גם של מיופה הכוח לפי העניין;

(2) מועד מסירת הודעה למיופה הכוח או לאפוטרופוס שמינויו מתבקש, לפי העניין, על ביטול ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון, בהתאמה.

(ג) התקבלה הודעה כאמור בתקנת-משנה (א) - יירשם במרשם כי ייפוי הכוח המתמשך, ההנחיות המקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת הרצון, לפי העניין, בוטלו במועד שבו נמסרה הודעה כאמור בתקנת-משנה (ב)(2).

 

פרק ח': הכשרת עורכי-דין לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

 

19. הכשרה לעורכי-דין (תיקון התש"ף)

(א) האפוטרופוס הכללי יערוך הכשרה לעורכי-דין אשר יהיו רשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון לפי סעיפים 32יד(א), 35א(ה), 64(ד) ו- 64א(ד) לחוק.

(ב) היקף ההכשרה יהיה שתיים-עשרה שעות אקדמאיות לכל הפחות, והיא תכלול תחומים אלה:

(1) עניינים מהותיים הנובעים מיישום פרק שני 1 לחוק והתקנות על-פי החוק ובכלל זה המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח המתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון; עניינים שניתן לכלול במסמכים אלה; תנאים לכניסה לתוקף, פקיעה וביטול; עניינים שבהם תידרש הסמכה מפורשת ועניינים שבהם נדרש אישור בית-המשפט;

(2) עניינים מינהליים הנובעים מיישום פרק שני 1 לחוק והתקנות על-פי החוק ובכלל זה אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון; דרך הפקדתם; קבלת ומסירת מידע בעניינם ומנגנון בירור תלונות;

(3) הנגשה והתאמות הנדרשות במתן שירות לאנשים עם מוגבלויות וזקנים;

(4) החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך, לרבות הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ותומך בקבלת החלטות.

(ג) עורך-דין שנכח בכל שעות ההכשרה יקבל תעודה חתומה ביד האפוטרופוס הכללי המעידה על סמכותו לעריכת מסמכים לפי החוק.

(ד) האפוטרופוס הכללי ירשום וינהל מאגר עורכי-דין שעברו הכשרה לעריכת מסמכים כאמור, אשר יהיה פתוח לעיון הציבור.

 

20. תחילה

ייפוי כוח מתמשך.

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס.

מסמך הבעת רצון.

ייפוי כוח רפואי.

תחילתה של תקנה 10(ב) מהמילים "ערוכה לפי" ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 83(ב) לחוק."