מנהל עזבון - זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו - איריס מרקוס, עו"ד

 

 

מנהל העזבון הינו בעל תפקיד שמתפקידו, בין היתר, ריכוז נכסי העזבון, ניהולם, חלוקתם.

 

ככזה חב מנהל העיזבון חובה משולשת: לבית-המשפט, ליורשים ולצדדי ג', ובכללם נושי העזבון.

 

על כל פעולותיו אלה חושל חוק הירושה, התשכ"ה-1965 ותקנות הירושה.

 

תפקידו של מנהל העיזבון הינו מורכב באשר מסגרת זכויותיו וסמכויותיו הינה רחבה ומפורטת כמו גם חובותיו כמו הגשת דו"חות וכיוצא באלה.

 

מכאן נולדה החשיבות הרבה של הספר שמבהיר בצורה בהירה וקולחת כולל תמציות פסיקה, הסרים ודברי מלומדי משפט, ככלי רב עזר לכל עורך-דין ולמשפטן וכל מי שנכנס לנעלי מינוי כה חשוב.

 

הספר כולל הסברים בנוגע לתפקידו של מנהל העזבון ומבהיר בשפה ברורה וקולחת  את תפקידו של מנהל העזבון בראי פסיקת בית-המשפט ודעות  מלומדי משפט. ספר חובה לכל העוסקים בתחום הירושה

 

הספר כולל דוגמאות כתבי בי-דין כגון: בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לרשם לענייני ירושה; בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לרשם לענייני ירושה - בהסכמה; בקשה למינוי מנהל עזבון זמני אשר הוגשה לבית-המשפט לענייני משפחה (ללא הסכמה); הסכם שכירות בלתי-מוגנת בין מנהל עזבון זמני לבין שוכר.

 

מבין נושאי הספר (חלקי):

 

הגדרת המונח "עזבון" והנכסים הנכללים בעזבון, דין תשלומים על פי ביטוח, "זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון", ביטוח חיים, פיצויי פיטורין, קופת גמל, קרן השתלמות, אמצעים לשמירת העזבון ומינוי מנהל עזבון זמני, "עיכוב זמני של פעולות בנכסי העזבון", "מעוניין בדבר" על-פי סעיף 67, 77 ו- 78 לחוק הירושה, באילו מקרים ימנה בית-המשפט מנהל עזבון זמני, סמכויותיו ותפקידיו של מנהל עזבון זמני, מינוי מנהל עזבון והגשת הבקשה למינוי, ההבדל בין מנהל עזבון לבין מנהל עזבון זמני, תקופת המינוי, מינוי מנהל עזבון - החלטה אחרת או פסק-דין, כשרות להתמנות, "יחיד", "תאגיד", מנהל עזבון שאיננו תושב ישראל, האפוטרופוס הכללי - סעיף 96 לחוק הירושה, הסכמה להתמנות כמנהל עזבון, הוראות המוריש, הליכים בבית-המשפט, תפקידיו וסמכויותיו של מנהל העזבון, ציון תפקידו של מנהל העזבון וחובותיו - תקנה 39 לתקנות הירושה, הוראות בית-משפט ובקשה למתן הוראות, פרטת העזבון, שומה, השקעת כספים והדרכים להשקעת כספי העזבון, חשבונות, דו"ח ומתן ידיעות, בדיקת דו"חות, אחריותו של מנהל העזבון, ערובה ומימושה, שכרו של מנהל העזבון, "הוראות מעבר", פקיעת המשרה, מנהלים אחרים, "אישור מראש או למפרע", הוראות המוריש, סמכויות מנהל העזבון, כינוס נכסי העזבון, הזמנת הנושים, במה מסלקים חובות העזבון, חובות מובטחים, חובות בעתיד וחובות על תנאי, סדר עדיפות בין חובות העזבון, בירורם וסילוקם של חובות, פשיטת רגל של עזבון, חלוקת העזבון על-ידי מנהל עזבון, נכסים שאינם ניתנן לחלוקה, משק חקלאי ועוד נושאים רבים אחרים.