רוצה שנתקשר? הקלק כאן

האם ניתן לראות בטופס הכולל סעיף "אריכות ימים" - כצוואה?

פורסם : 12.07.2019

הדפסת המאמר

שלח לחבר

האם ניתן לראות בטופס הכולל סעיף "אריכות ימים" - כצוואה?

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

ככלל, מטרתו של סעיף "אריכות הימים" שמוסדר בחשבון המשותף, היא להגן על האינטרסים של הבנק ולאבטח את פעולתו הסדירה במקרה של מות אחד מבעלי החשבון המשותף, אך אין בו כדי להסדיר את זכויותיהם של השותפים בינם לבין עצמם. אין גם בסעיף זה כדי להעניק זכות ירושה לשותף אחד לגבי כספיו של שותף אחר {ת"א (קריות) 34855-07-15 אידה גבע נ' בנק הפועלים בע"מ סניף קריית חיים, תק-של 2017(2), 64817 (04.06.17)}.

 

דוגמא לסעיף "אריכות ימים" ניתן למצוא ב- תמ"ש (ק"ג) 30162-12-16 {פלוני נ' אלמונית, טרם פורסם (23.06.19)} וזה לשונו:

 

"במקרה של פטירת מי מאתנו, יהיו הנותרים בחיים מבנינו או מי שיפעל מכוחם כדין, זכאים להמשיך, לפעול ביחד בחשבון, כולל כל תחומי הפעילות בו. ליורשיו של הנפטר ולמנהל עזבונו לא תהיה זכות כלשהיא לפעול בחשבון, הכל כאמור בסעיף 24.1 לתנאים הכלליים."

 

סעיף 13א(א) לפקודת הבנקאות, 1941 קובע כדלקמן:

 

"קיבל תאגיד בנקאי כספים, ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים בחשבון משותף שלגביו הותנה עם התאגיד הבנקאי, כי בפטירת אחד מבעלי החשבון יהיה בעל החשבון הנותר בחיים, או מי שפועל מכוחו כדין, זכאי להמשיך לעשות פעולות בחשבון האמור, יעמוד התנאי בתקפו, לעניין היחסים שבין התאגיד הבנקאי לבין בעלי החשבון, גם לאחר הפטירה."

 

ממקרא סעיף "אריכות הימים" - כפי שהבאנו לעיל - ברור שמטרתו להגן על הבנק ולהבטיח את פעולתו הסדירה במקרה של מות אחד מבעלי החשבון המשותף, אך אין הוא בא להסדיר את זכויותיהם של בעלי החשבון ביניהם לבין עצמם, ובוודאי אין בו הענקת זכות ירושה לשותף אחד לגבי חלקו של השותף האחר בחשבון {ראה גם ע"א 679/76 סלי נ' שפר, פורסם באתר נבו 29.06.78)}.

 

יודגש, כי על-אף שמדובר בהסכמים עליהם חותמים השותפים על-מנת להסדיר את הרשאותיהם ואת יחסיהם זה כלפי זה בכל הנוגע לפעילות בחשבון, לטפסים אלה תוקף משפטי רק בעניין היחסים שבין השותפים לבין הבנק ולא בעניין אלה שבינם לבין עצמם {כדברי בית-המשפט ב- בע"מ 4739/15 פלונית נ' פלוני, פורסם באתר נבו (30.12.15)}.

 

אם-כן, אף אם הטופס עליו חתמו השותפים כולל סעיף מסוג "אריכות ימים" - לא ניתן לראות בו כתחליף לצוואה, שכן, על הצוואה להיערך על-פי הדרישות הקבועות בחוק הירושה בלבד.

 

לסיכום, עינינו הרואות, איפוא, כי עניין לנו בשתי מערכות יחסים - האחת במישור היחסים החיצוני בין הבנק ובין לקוחותיו בעלי החשבון, ואילו האחרת במישור היחסים הפנימי בין בעלי החשבון לבין עצמם.

 

עניינו של סעיף "אריכות הימים" הוא, איפוא, במישור החיצוני, דהיינו במערכת היחסים שבין הבנק ובין השותפים בחשבון ובמתן חופש פעולה למי מן השותפים לפעול בחשבון לאחר פטירת אחד מהם, אך אין בו כדי להשפיע על מישור היחסים הפנימי ולהגדיר או לקבוע זכויותיהם של השותפים בכספים המוחזקים בחשבון. ברי גם, כי אין בו כדי לקבוע זכויות הירושה לגבי הכספים הללו.

 

ובמילים אחרות, סעיף "אריכות הימים" לא גובר על דיני הירושה בהתייחס לכספים המוחזקים בחשבון הבנק.

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.