רוצה שנתקשר? הקלק כאן

פסקי-דין בענייני משפחה

(1) יכול שתיווצר שותפות בין בני זוג מכוח דינים אחרים של המשפט הפרטי, בין במפורש ובין על-פי התנהגות, וזאת לצד משטר הרכושי הקבוע בחוק יחסי ממון (27.2.14)

 

(2) תביעות העניינם של קטינים תוכרענה, בראש ובראשונה, על-פי עיקרון טובת הילד (27.4.14)

 

(3) האם הצדדים היו ידועים בציבור (1.3.14)

 

(4) כידוע למרשם המקרקעין חשיבות רבה במיוחד. בשל חשיבות המרשם, הנטל לסתירת הרישום ולהוכחה כי אינו משקף את המצב האמיתי של הזכויות הוא נטל כבד ביותר (22.4.14)

 

(5) ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל בה דחתה כב' הרשמת את עיקר בקשת המערער בטענת "פרעתי" וקיבלה אך את מקצתה (3.10.12) 

 

(6) אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בשאלת שיעור המזונות שפסקה הערכאה הדיונית (23.3.14)

 

(7) המערערת הסכימה להפחתת המזונות ולאחר יותר מחמש שנים, בשיהוי ובחוסר תום לב, פתח בהליכי הוצאה לפועל לגביית מלוא הסכום הפסוק העולה על יותר מ- 400,000 ש"ח (27.3.14)

 

(8) האם חלה חזקת שיתוף נכסים על נכס הכולל דירת מגורים הבנויה על שתי חלקות שהועברו במתנה ובירושה לבעלה של התובעת במהלך נישואיהם ואשר שימש את בני הזוג בחייהם המשותפים במשך כ- 50 שנים, וזאת שעה שהבעל נפטר והותיר אחריו צוואה לפיה הועברו מלוא זכויותיו לבנם המשותף (11.3.14)

 

(9) בפסיקה ובספרות מוכרת ההבחנה בין חוזה לטובת צד שלישי לבין חוזה מתנה. חוזה לטובת אדם שלישי, הגם שעשוי להקנות לאדם השלישי נכס שלא בתמורה - אינו בגדר מתנה (29.3.14)

 

(10) סכסוך הנסוב בעניין יישום ההסכם שנחתם בין הצדדים (ובעלה של הנתבעת שנפטר מאוחר יותר) בעקבות פטירתה הטראגית של אשת התובע היא ביתה של הנתבעת ולשם הסדרת חילוקי הדעות ביניהם (22.2.14)

 

(11) תביעה למתן צו הצהרתי לביטול רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין על סמך תצהירי מתנה לפיהם הועברו מלוא זכויות הבעלות של התובעים בדירת מגוריהם ללא תמורה לטובת הנתבעת (8.3.14)

 

(12) בקשה לסילוק התובענה על הסף בהעדר עילה לתביעת פיצויי נזיקין בגין סרבנות גט (2.3.14)

 

(13) תביעה למזונות אישה/תובעת. התביעה נסמכת על הוראות הסכם הממון שנחתם בין הצדדים אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין (20.10.13) 

 

(14) יש לנהוג בזהירות ובמידתיות בעת ההכרעה על מינוי אפוטרופוס ולבחון היטב האם ניתן להבטיח כי התכלית שבבסיס ההחלטה על מינוי אפוטרופוס תושג מבלי לפגוע בזכויות היסוד של החסוי או למצער, תוך צמצום הפגיעה למינימום האפשרי (10.4.14)

 

(15) בקשה למסירת כתב תביעה למזונות ולמדור לעורך-דין המייצג את הנתבע בהליך (20.3.14)

 

(16) בקשת אב לפטור אותו מתשלום דמי המזונות של בנו וכן להורות על העברת קצבת המוסד לביטוח לאומי עבור הקטין לידי אביו וזאת בהמשך לפסק-דין שניתן על פיו המשמורת של הבן עברה לידי אביו (20.3.14)

 

(17) במקרים של חלוקת האחריות ההורית באופן שווה, המשמורת על הקטינים תהא "משמורת משותפת" (10.4.14)

 

(18) קיימת חזקה כי חתימתו של אדם על מסמך מהווה אישור ועדות לכך שהבין את תוכנו ונתן הסכמתו לאמור בו ועל כן אין הוא יכול בנקל לנער חוצנו ממנו (26.4.14) 

 

(19) כאשר עסקינן בשמאי מומחה מטעם בית-המשפט, במיוחד כזה שמונה בהסכמה, הכלל הוא שבית-המשפט נוטה לאמץ את ממצאיו ומסקנותיו, אלא אם ישנם נימוקים כבדי משקל שלא לעשות כן (06.04.14)

 

(20) שינוי נסיבות קיצוני עשוי להצדיק שינוי גובה החיוב (או ביטול החיוב) במזונות אישה (21.03.14)

 

(21) על פי מצבור העדויות בנקודות זמן שונות המנוחה הכירה בכך, כי המשק שייך לתובעת, גם אם לפרקים יחסיהן של המנוחה ומקבלת המתנה לא היו טובים בלשון המעטה (22.04.14)

 

(22) סעיף 74 לחוק ההוצאה לפועל אינו מוציא מגדרו תשלום כספי המשולם לאישה, לאחר גירושיה, ובלבד שאומד דעת הצדדים היה לראות בו, משום מהותו וטיבו - מזונות וזאת ללא כל קשר לזהות הצדדים בהליכי הגביה אם בני זוג נשואים הם אם לאו (02.02.14)

 

(23) האם דמי המחלה שצברה התובעת הינם זכות בעלת אופי מיוחד לצורך האיזון מכוח חוק יחסי ממון או שמא מדובר בזכות רגילה אותה יש לאזן ככל הזכויות הכספיות האחרות (07.07.15)

 

(24) האם יש מקום לברר את המחלוקות בין הצדדים לעניין תביעת אבהות במסגרת בקשה ליישוב סכסוך (07.11.16)

 

 

(25) בית-משפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור שנסובה על החלטות בית-המשפט לענייני משפחה: הראשונה, בעניין מזונות זמניים לאישה וילדים. השניה, עניינה שימוש ברכב המשפחתי (10.03.17) 

 

(26) האם יש להורות על הגדלת מזונות קטינים, במסגרת בקשה למזונות זמניים, שעה שקיים הסכם גירושין שאושר בבית-דין רבני וקיבל תוקף של פסק-דין, בו נקבע סך של מזונות והמדור וזאת משום שאם הקטינים רכשה דירה, שהתשלום החודשי בגינה גבוה, בהרבה, מסך המדור שנקבע בהסכם הגירושין (17.03.17)

 

(27) כששאלת האבהות על קטין או קטינה עומדת על הפרק, אין מקום לפסוק מזונות, ולו אף זמניים, טרם הכרעה בשאלה זו. יחד-עם-זאת, אין מדובר "בכלל ברזל" וכל מקרה צריך להיפסק על-פי נסיבותיו (15.03.17)

 

(28) בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט לענייני משפחה, במסגרתה נעתר לבקשת המשיבה והורה על מינוי רו"ח לבחינת זכויות המבקש וכל ההכנסות שנזקפו לזכותו מהחברות שבבעלותו ומכל מקור שהוא. הערעור התקבל בחלקו (16.03.17)

 

(29) האם זכאית התובעת למצית משוויו של משק, הרשום על שם הנתבע ואשר הזכויות שבו הועברו לו מידי אימו המנוח, בעודה בחיים, לפני נישואיהם. התביעה נדחתה (06.03.17)

 

(30) בקשה לביטול פסק-דין במסגרתו הורה בית-המשפט לענייני משפחה על פירוק השיתוף. התובע טען, כי פסק-הדין ניתן על יסוד נתונים חסרים. התביעה נדחתה (21.03.17)

 

(31) במסגרתו של סכסוך משמורת הסמיך בית-המשפט לענייני משפחה את העובדת הסוציאלית לסדרי דין לשנות את הסדרי המשמורת מעת לעת - וכך היא עשתה. השאלה במקרה דנן, היא מה גדרי הסמכה זו במקרה הקונקרטי, האם החלטת העובדת הסוציאלית חורגת ממנה ואם התשובה לכך בחיוב - מה הן ההשלכות (21.03.17)

 

(32) האם יש מקום לשינוי בהגדרת המשמורת? במקרה הקונקרטי, בית-משפט לענייני משפחה קבע כי אין מקום לשינוי בהגרת המשמורת, כיוון שרוב הזמן שוהה הקטים אצל האם, ואינו נמצא באופן שוויוני אצל שני ההורים (23.03.17)

 

(33) ביטול פסק-בורר הכולל שלושה פסקים: פסק בורר בערעור, פסק בורר בתביעה לדמי שימוש ראויים ופסק בורר בתביעה לאיזון משאבים (22.03.17)

 

(34) בתביעה להפחתת/הגדלת מזונות, אין בודקים את צרכי הקטינים או יכולותיהם של הצדדים מההתחלה, אלא רק את שינוי בנסיבות בין המועדים. כלומר, כל צד המבקש להוכיח שינוי נסיבות מהותי אם בנסיבות, אם בצרכים, או בשניהם גם יחד, מחוייב בהוכחתו של המצב שהיה בעבר, עת ניתן פסק-הדין, ובהוכחת השינויים שחלו מאז וכן כי המדובר בשינוי שלא ניתן היה לצפות אותו (15.12.16)

 

(35) סוגיית הפוליגמיה בקרב האוכלוסיה הבדואית בדרום ובכלל. סוגיית ריבוי נישואין לנשים פלסטיניות תושבות האזור בפרט (27.03.17)

 

(36) תובענה לשינוי שם משפחתו של הקטין. חוק השמות שותק באשר לשיקולים אשר ינחו את בית-המשפט בבואו להכריע בעניין שמו של קטין. הבחינה הראויה היא - טובת הילד (19.12.16)

 

(37) בקשת רשות ערעור על החלטת בית-משפט לענייני משפחה, אשר קיבל את בקשת המבקש לביטול חיובו במזונות זמניים לטובת המשיבה בסך של 3,000 ש"ח לחודש, אולם באותה נשימה הוסיף וחייבו לשלם את אותו סכום מזונות זמניים, שלא מכוח חיוב במזונות אלא על חשבון האיזון הרכושי הצפוי להיערך בעתיד לבוא בין הצדדים. הערעור התקבל (16.04.17)

 

(38) תביעה לביטול הסכם גירושין בטענה לפגמים בכריתת הסכם הגירושין - בקשה לסילוק על-הסף - קבלתה (06.04.17)

 

(39) תביעה כספית - סמכות מקומית - בקשה להעברת הדיון - נקודת הזמן הרלבנטית לצורך תקנה 258ג(ב) לתקסד"א הינה מקום מגורי התובע במועד הגשת התביעה ולא מקום יצירת ההתחייבות - קבלתה (18.04.17)

 

(40) חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - האם בהיעדר ייצוג נפרד עלול הקטין להיפגע פגישה של ממש - מינוי אפוטרופוס לדין - אימתי? (18.04.17)

 

(41) תובענת אם משמורנית לשנות את הסדרי הקשר שבין האב לבין ילדיו וקיומם בפיקוח במרכז קשר וכן תובענת האב להעביר את המשמורת על הילדים לידיו (28.03.17)

 

(42) בקשה למתן צו הורות על קטינה וכן בקשה להורות למשרד הפנים לרשום את הקטינה כבתה של המבקשת בכל מסמך במרשם האוכלוסין, וכל זאת ללא צורך בתסקיר וללא הליך נפרד (06.04.17)

 

(43) האם כושר השתכרות הינו "נכס" בר איזון לפי סעיף 5(ג) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 שהאיזון לגביו יעשה כמו כל נכס מוחשי או שמא הוא כלי אקוויטבילי המשפיע על אופן האיזון לפי סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון? מהי דרך חישוב פערי כושר ההשתכרות? באיזו דרך יתבצע האיזון? האם יש להתחשב בתשלומי המזונות בדומה לתשלומי המיסים? האם איזון פערי כושר השתכרות ייעשה בדרך של תשלום חד-פעמי מהוון או שמא בדרך של תשלומים עיתיים? (20.04.17)

 

(44) חוק הנוער - אין ולא היה חולק כי שגה בית-משפט קמא מקום ולא הגביל תוקפה של ההחלטה ל- 30 ימים, לכל היותר, כמתחייב על-פי סעיף 12 לחוק הנוער (29.05.17)

 

(45) בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט לענייני משפחה, לפיה הותר למשיב להוציא את בתם המשותפת של הצדדים, בת השנתיים וחצי, לפרק זמן וללינה החורגים ממה שנקבע בצורה מפורשת בפסק-דין שניתן בין הצדדים, למטרת "טיול שורשים" בגיאורגיה - הערעור התקבל (21.06.17)

 

(46) המומחית שימשה כמטפלת זוגית לבנות הזוג דנן, היתה מעורבת בהשגת הסכמות ביניהן עובר לאימוץ הקטין ו/או לאחריו. מינויה כמומחית, כשאחד הצדדים מתנגד לכך וטוען לאפשרות של ניגוד עניינים, עלול ליצור קושי משמעותי בהמשך ההליך (25.05.17)

 

(47) כיצד יש להגיש תביעה למזונות קטין לנוכח הלכת בע"מ 919/15? (17.05.18)

 

(48) האם יש לחייב את הנתבעת לפצות את גרושה מכוח עוולת לשון הרע בשל תלונה במשטרה שהגישה כנגדו על אלימות אשר הובילה להגשת כתב אישום שבוטל בסופו-של-יום (14.05.15)

 

(49) האם דברים שמסרה הנתבעת אודות התובע וששודרו בטלוויזיה מהווים לשון הרע? (25.06.15) 

 

(50) במוקד הסכסוך עומדות פניות רבות של המבקש לגורמים שונים - עמיתיה של המשיבה לעבודה, הממונים עליה, מכריה ושכניה - הנסובות על סכסוכו עם המשיבה באשר להסדרי הראיה של ילדיהם המשותפים. המשיבה עתרה לבית-המשפט לענייני משפחה בתביעה לפיצויים בגין לשון הרע לפי חוק איסור לשון הרע ולפיצויים בגין הפגיעה בפרטיותה (21.03.17)

 

(51) בני זוג מפרסמים בפייסבוק פרסומים קשים ביותר, הכוללים בין השאר גידופים, כינויי גנאי ומייחסים לאחותם, בעלה ואביו - גזל, גניבה, תרמית ואף ניסיון לרצח של אם המשפחה בה טיפלו מספר שנים בשל הרעה במצבה הבריאותי. האם עומדת לנתבעים הגנת "אמת דיברתי" או הגנת תום-הלב ב"הגנה על עניין אישי וכשר" או שמא מדובר בפרסומים כוזבים המצדיקים השתת פיצוי כספי הולם (20.04.17)

 

(52) מה הדין בשינוי חיוב במזונות שמקורו בהסכם גירושין כולל שנכרת לפני בע"מ 919/15? (20.05.19)