על כל עו"ד לדעת - כך לא מגישים סיכומים!!!

פורסם : 09.04.2018

הדפסת המאמר

שלח לחבר

על כל עו"ד לדעת - כך לא מגישים סיכומים!!!

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

ב- רמ"ש 21316-12-17 {ל' ט' ל' נ' ל' ל', טרם פורסם (11.03.18)} נדונה בקשת רשות ערעור על החלטת בית-משפט לענייני משפחה אשר נעתר לבקשת המשיב והורה על פסילת הסיכומים שהוגשו על-ידי המבקשת, תוך חיובה בהוצאות על-סך 1,000 ש"ח לטובת אוצר המדינה. 

 

עוד נקבע, כי למבקשת ניתנה האפשרות לתקן את סיכומיה ולהגישם בהתאם להוראות בית-המשפט, אך המבקשת סירבה לעשות כן ולפיכך נקבע כי "ההליך יועבר למתן פסק-דין בהיעדר סיכומי הנתבעת". 

 

במקרה הנדון, המשיב הגיש לבית-המשפט לענייני משפחה תביעה לפטור אותו מתשלום מזונות עבור בנם המשותף של הצדדים. לאחר תום מסכת הראיות, הורה בית-משפט קמא בהחלטתו, כי הצדדים יגישו סיכומיהם בכתב. עוד נקבע כי היקף הסיכומים לא יחרוג מ- 6 עמודים וכי למשיב זכות להגיש סיכומי תגובה, אשר לא יעלו על היקף של עמוד אחד. 

 

המשיב הגיש בקשה לסילוק סיכומי המבקשת מתיק בית-המשפט מן הטעם כי סיכומיה חורגים מהוראות בית-המשפט, שכן כוללים 7 עמודים, כאשר העמוד האחרון של הסיכומים הינו בגדר "סיכומי תשובה" וכי הסיכומים נכתבו בגופן קטן ובמרווחים כה צפופים, כך שלא ניתן לקרוא אותם בצורה בהירה. 

 

ביום 28.09.17 הורה בית-המשפט לענייני משפחה למבקשת להגיש מחדש את סיכומיה כך שיהיו בהיקף של 6 עמודים וייכתבו בגופן 12 ועם רווחים סבירים.

 

המבקשת לא הגישה את סיכומיה מחדש והמשיב הגיש בקשה נוספת למתן פסק-דין, בהיעדר סיכומי המבקשת. המבקשת הגישה תגובה מטעמה וטענה כי בהחלטה מיום 23.05.17 לא קבע בית-המשפט את גודל הפונט והרווחים אלא ההגבלה היחידה היתה לגבי מספר העמודים - הגבלה שבה היא עמדה ועל-כן אין מקום להורות על הגשת סיכומים מחדש. 

 

בית-משפט לענייני משפחה קבע כי המבקשת לא עמדה בהיקף העומדים שנקבעו ובמקום להגיש 6 עמודים, הגישה 7 עמודים, כאשר את העמוד השביעי כינתה "סיכומי תגובה". זאת, על-אף שלא קיבלה (וכן לא ביקשה) אישור להגיש סיכומי תגובה מטעמה. 

 

עוד נקבע, כי הגשת הסיכומים, באופן שבו הוגשו על-ידי המבקשת, בגופן כה קטן ובצפיפות כה רבה, איננו מאפשר לבית-המשפט לבצע את מלאכת הקריאה בצורה מיטבית, מטריח את בית-המשפט לשווא וגורם לבזבוז זמן שיפוטי יקר. 

 

בית-משפט לענייני משפחה אף קבע כי הגופן המקובל להגשת כתבי טענות הוא גופן 12 לפחות והיה על המבקשת לפעול בהתאם למקובל. 

 

כאמור, בית-המשפט לענייני משפחה התיר למבקשת להגיש סיכומים חדשים אך המבקשת סירבה לעשות כן ולפיכך קבע בית-המשפט לענייני משפחה כי יינתן פסק-דין בהיעדר סיכומי המבקשת. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור.

 

המבקשת טענה כי שגה בית-המשפט לענייני משפחה עת פסל סיכומיה. לטענתה, בית-משפט נעדר סמכות להורות על תיקון סיכומים שהוגשו בהתאם להחלטתו; הסיכומים הוגשו בהתאם להחלטת בית-המשפט מיום 23.05.17; יש בהחלטה משום פגישה חמורה בזכותה של המבקשת והקטין להתגונן מפני התביעה כנגדם; הרשות להגשת סיכומי תגובה ניתנה לשני הצדדים; לא היתה כל התייחסות בהחלטה לגודל הגופן.

 

מנגד, המשיב טען, כי יש לדחות את הבקשה וזאת מן הנימוקים הבאים: הבקשה הוגשה באיחור; לא ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה שבה נדחתה בקשה לעיון מחדש; למבקשת ניתנו מספר ארכות להגשת הסיכומים; הסיכומים הוגשו בניגוד להחלטת בית-משפט לענייני משפחה, תוך שצורף להם 400 עמודי נספחים.   

 

בית-המשפט של ערעור (מחוזי) דחה את הבקשה בקובעו כי בהתאם לסעיף 1(3) לצו בתי-המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009 (להלן: "צו בתי-המשפט"), לא ניתן רשות ערעור ביחס להחלטה בעניין היקף כתבי טענות. מכאן, כי החלטת בית-משפט לענייני משפחה בדבר היקף העמודים להגשת הסיכומים, כמו גם גודל הכתב (גופן 12) והרווחים בין השורות, חוסה תחת הוראות צו בתי-המשפט ולא תינתן לגביה רשות ערעור. 

 

עוד נקבע, כי קביעת בית-המשפט לענייני משפחה בדבר הגשת סיכומים בגופן דיוויד 12 עם רווחים בין השורות כמקובל, נוהגת בכלל הערכאות, לרבות בבית-המשפט העליון, ומצופה מבעל דין שיישמע להוראות בית-המשפט, בוודאי כאשר מדובר בהגשת סיכומים ובוודאי כאשר לא הוגשה כל בקשה לחרוג מהיקף הסיכומים שנקבעו ואותו צד - המבקשת - עשה דין עצמי תוך הפרת החלטות בית-המשפט. 

 

בנוסף, אין חולק כי היקף עמודי הסיכומים שהוגשו (7 עמ') חורג מהיקף הסיכומים שהותרו בהחלטה מיום 23.05.17 (6 עמ'), כך גם הסיכומים הוגשו בכתב קטן, בצפיפות, ללא הותרת שוליים כמקובל ובאופן המקשה על בית-משפט לקרוא את הסיכומים ולהעמיק בהם. 

 

זאת ועוד. למבקשת ניתנה אף הזדמנות, כאמור, לתקן את סיכומיה והיא בחרה שלא לעשות כן. בנסיבות אלו, כאשר המבקשת עשתה דין עצמי, הפרה את הוראות בית-המשפט, לא הגישה סיכומים חדשים (חרף ההזמנות שניתנה לה) - הרי שצדק בית-המשפט לענייני משפחה עת הורה על מחיקת סיכומיה שהוגשו בניגוד לדין. 

 

בסיכומו-של-דבר נקבע, כי החלטת בית-המשפט לענייני משפחה לגיטימית, לא נפל בה כל פגם ואף לא ניתן לערער עליה בהתאם לצו בתי-המשפט. חסד עשה בית-משפט לענייני משפחה עם המבקשת שעה שניתנה לה אפשרות להגיש סיכומים חדשים בהיקף שנקבעו ושגתה באת-כוח המבקשת כאשר לא עשתה כן, ובחרה להגיש בקשת רשות ערעור ביחס להחלטה זו. 

 

לפנים משורת הדין, אך תוך חיוב המבקשת בהוצאות לטובת המשיב (בסך של 3,000 ש"ח) ובכפוף לתשלום ההוצאות בפועל, תינתן למבקשת הזדמנות נוספת ואחרונה להגשת סיכומיה.

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.