"אני נפרד ממך לעולמים" / פקיעתו של ייפוי-הכוח המתמשך

פורסם : 18.03.2018

הדפסת המאמר

שלח לחבר

"אני נפרד ממך לעולמים" / פקיעתו של ייפוי-הכוח המתמשך

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

רקע

ב- תמ"ש (ב"ש) 8182-02-18 (פלונים נ' אלמוני, טרם פורסם (28.02.18)) נדונה בקשה לביטול ייפוי-כוח מתמשך אשר ניתן לו תוקף על-ידי האפוטרופוס הכללי ביום 18.12.17 בהתאם לסעיף 32יט לחוק הכשרות המשפטית.

 

העובדות

מבקש מס' 1 הינו כבן 75 שנים, נשוי למבקשת 8, ואב לשמונה ילדים. משיב מס' 1 ומבקשים 6-2, הינם ילדיו של מבקש מס' 1. מבקשת מס'  7 הינה כלתו של מבקש מס' 1.

 

ביום 02.11.17 חתם מבקש מס' 1 על ייפוי-כוח מתמשך לפיו מינה את בנו - משיב מס' 1 כמיופה כוחו לטפל בענייניו הרכושיים והאישיים והרפואיים (להלן: "מסמך ייפוי-הכוח המתמשך").

 

ביום 13.12.17 הופקד מסמך ייפוי-הכוח המתמשך הנ"ל, על-ידי עורך-דין במרשם האפוטרופוס הכללי.

 

ביום 18.12.17 נמסרה הצהרת משיב מס' 1 - מיופה הכוח לפיה, מבקש מס' 1 - הממנה איננו מסוגל לדאוג לענייניו הרכושיים האישיים והרפואיים. להצהרתו זו מיום 18.12.17 צירף משיב מס' 1 תעודת רופא הנושא תאריך מיום 10.12.17 והחתומה על-ידי פסיכיאטר.

 

ביום 18.12.17 ניתנה הודעה מטעם משיב מס' 2 - האפוטרופוס הכללי על כניסה לתוקף של ייפוי-הכוח המתמשך.

 

ביום 26.12.17 מסר מבקש מס' 1 למשיב מס' 2 - האפוטרופוס הכללי הודעה לפיה הוא מבקש לבטל את מסמך ייפוי-הכוח המתמשך. מבקש מס' 1 טען כי לא נאמר לו על מה חתם ולא הוסברו לו ההשלכות של ייפוי-הכוח המתמשך עליו חתם.

 

ביום 27.12.17, ובעקבות הודעת הממנה - מבקש מס' 1, הודיע משיב מס' 2 - האפוטרופוס הכללי למבקש מס' 1 ולמשיב מס' 2 על ביטול מסמך ייפוי-הכוח המתמשך.

 

משהסתבר בבדיקה נוספת שנעשתה על-ידי משיב מס' 2 - האפוטרופוס הכללי כי מבקש מס' 1 מנוע מביטול ייפוי-הכוח המתמשך וזאת נוכח הסעיף הכובל הכלול בייפוי-הכוח ובהתאם לסעיף 32כג(ד) לחוק הכשרות המשפטית האמור, שלח משיב מס' 2 - האפוטרופוס הכללי הודעה מתקנת למבקש מס' 1 ולמשיב מס' 1 לפיה הואיל וקיימת במסמך ייפוי-הכוח המתמשך פסקה המגבילה את יכולתו של הממנה - מבקש מס' 1 לבטל את המסמך - לא ניתן לבטל את ייפוי-הכוח המתמשך לאחר שנכנס לתוקף.

 

ביום 05.02.18 הגישו המבקשים בקשה "בהולה לביטול יפוי-כוח מתמשך/לפיטוריי מיופי כוח".

 

טענות המבקשים

א. משיב מס' 1 הוחתם על ייפוי-הכוח המתמשך מבלי שידע על מה הוא חותם ומתוך הטעיה. משיב מס' 1, לקח את מבקש מס' 1 לעורך-דין וזאת לאחר טיפולים כימותרפיים לצורך עריכת ייפוי-כוח מתמשך על-מנת להקנות למשיב מס' 1, את כל הסמכויות על מבקש מס' 1, תוך שהוא מציין בפניו כי החתימה אצל עורך-הדין נדרשת לצורך שעות נוספות של מטפלת מטעם הביטוח הלאומי.

 

ב. מבקש מס' 1 לא ידע כי ערך ייפוי-כוח מתמשך והדבר נודע לו רק עם קבלת המכתב ממשיב מס' 2 - האפוטרופוס הכללי בדבר כניסתו לתוקף של ייפוי-הכוח המתמשך ביום 18.12.17.

 

ג. מבקש מס' 1 הינו אדם שאומנם חולה אונקולוגית אך הינו אדם בריא מבחינה שכלית וקוגניטיבית, ומשכך לא התקיים התנאי לכניסה לתוקף של ייפוי-הכוח המתמשך וזאת בהתאם לסעיף 32י לחוק הכשרות המשפטית.

 

ד. משיב מס' 1 מנסה להשתלט על מבקש מס' 1, תוך כדי מרמה והצגת מסמכים כוזבים. רצונו של משיב מס' 1 לשלוט במבקש מס' 1 בא לידי ביטוי אף בהוספת פסקה כובלת לייפוי-הכוח המתמשך וכן בהוספת סעיף בדבר מניעת מידע מבני משפחתו.

 

ה. ייפוי-הכוח המתמשך נחתם תחת השפעה בלתי-הוגנת מטעם משיב מס' 1, וכאמור ללא ידיעת מבקש מס' 1, ומשכך נפלו פגמים בעריכת ייפוי-הכוח, והוא עומד בניגוד לרצונו של מבקש מס' 1.

 

ו. משיב מס' 1 מנסה באמצעות ייפוי-הכוח המתמשך לחדש תביעה רכושית אשר הגיש מבקש 1 כנגד מבקשים מס' 2, 3 ו- 6 ואשר נמחקה בהסכמת הצדדים.

 

טענות משיב מס' 1

א. ייפוי-הכוח המתמשך נחתם על-ידי מבקש מס' 1 כדין תוך שהוא מבין על מה הוא חותם, ולאחר שהוא זה אשר ביקש לערוך את המסמך.

 

חזקה על עורך-הדין שערך את ייפוי-הכוח המתמשך כי פעל נאמנה, ובכלל זה עורך-הדין נפגש במשרדו עם מבקש מס' 1 שלוש פעמים, ואף שוחח עימו בנפרד ושלא בנוכחותו של משיב מס' 1.

 

ב. מאחורי בקשת מבקש מס' 1 לביטול ייפוי-הכוח המתמשך עומדים יתר המבקשים אשר לוחצים אותו לעשות כן וכי אין בכוחו לעמוד בלחצים אלו.

 

ג. מאחר ומבקש מס' 1 צפה פני העתיד, צפה את תגובת ילדיו, ביקש הוא כי יוכנס סעיף כובל לייפוי-הכוח המתמשך לפיו רק בית-המשפט ידון בעניין של ביטול ייפוי-הכוח.

 

ד. הכניסה לתוקף של ייפוי-הכוח נעשתה לאור תעודת הרופא מיום 10.12.17 בדבר מצבו הרפואי והקוגניטיבי של מבקש מס' 1.

 

טענות משיב מס' 2 - האפוטרופוס הכללי

א. בשים-לב לפסקה הכובלת בייפוי-הכוח המתמשך רק בית-המשפט יכול לבטל את ייפוי-הכוח המתמשך.

 

ב. משעה שהתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נכנס לתוקף פועל משיב מס' 2 - האפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק אף כי טרם תוקנו התקנות המסדירות את סוגיית תעודת הרופא אשר מכוחה נכנס ייפוי-הכוח המתמשך לתוקף.

 

ג. האפוטרופוס הכללי מונה לנהל את מרשם ההפקדות של ייפויי-הכוח המתמשכים ואינו מוסמך לבדוק טענות הנוגעות לאמיתות מסמך ייפוי-הכוח המתמשך וגם לא את תעודת הרופא אשר מכוחה נכנס ייפוי-הכוח לתוקף.

 

קביעותיו של בית-המשפט

בית-המשפט הגיע לכלל מסקנה כי במקרה הנדון ייפוי-הכוח המתמשך פקע.

 

סעיף 32כב(5) לחוק הכשרות המשפטית קובע, כי "ייפוי-כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מאלה... מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה הוא אינו מעוניין לשמש מיפה כוח...".

 

במקרה הנדון, משיב מס' 1 שלח "מכתב פרידה" למבקש מס' 1 בו כתב בין היתר כי:

 

"אבא יקר, אני שמח, שנפל בחלקי לטפל בך... אני מעריך אותך מאוד, על העמידה האיתנה שלך, מול כל הלחצים שהופעלו עליך על-ידי כל המשפחה... לצערי נשברת, אני מבין אותך ואני מכבד מאוד את החלטתך... בצער רב, במכתב זה, אני נפרד ממך לעולמים... אני מאחל לך מקרב לב, בריאות, אושר ואריכות ימים."

(ההדגשה אינה במקור)

 

בית-המשפט סבר, כי יש לראות ב"מכתב הפרידה" של משיב מס' 1, ובדבריו הברורים לאביו כי: "אני נפרד ממך לעולמים" משום הודעה של משיב מס' 1 - מיופה הכוח למבקש מס' 1 - ממנה, כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח, ומשכך ייפוי-הכוח פקע בהתאם לסעיף 32כב(5) לחוק הכשרות המשפטית.

 

זאת ועוד. משהודיע משיב מס' 1 בכתב לממנה - מבקש מס' 1 כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח, וייפוי-הכוח פקע, אין משיב מס' 1 יכול לחזור בו מהודעתו זו.

 

הערה

יש להפנות להבחנה שבין סעיף 32כג(ג) לחוק הכשרות המשפטית (שעניינו ביטול ייפוי-כוח מתמשך בידי הממנה) לבין סעיף 32כב(5) לחוק הכשרות המשפטית.

 

בעוד שבמקרה של ביטול ייפוי-כוח מתמשך בידי הממנה, החוק מאפשר לממנה לחזור בו מהודעת הביטול (תוך פניה לבית-המשפט), הרי שאפשרות זו לא קיימת כאשר ייפוי-הכוח פקע מכוח סעיף 32כב(5) לחוק הכשרות המשפטית.

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.