שניים אוחזין "בטלית" (בכלב העונה לשם "טים")

פורסם : 04.07.2016

הדפסת המאמר

שלח לחבר

שניים אוחזין "בטלית" (בכלב העונה לשם "טים")

מאת: עו"ד שלומי נרקיס

בהתאם לחוק הפיקוח על הכלבים, התשס"ג-2002 {ייקרא להלן: "חוק הפיקוח"} הוקם מרכז רישום ארצי לרישום כלבים, פרטי בעליהם והרשיונות שניתנו {ראה סעיף 7א לחוק הפיקוח}.

 

סעיף 8 לחוק הפיקוח קובע חובת דיווח של הווטרינר העירוני למרכז הרישום הארצי, אודות כלב שסומן על ידו, בציון פרטי הכלב ופרטי בעליו של הכלב {ראה סעיף 8(א)(1) לחוק הפיקוח}.

 

סעיף 3 לחוק הפיקוח שכותרתו "רשיון", קובע כי בעליו של כלב יקבל רישיון להחזקת כלב בכפוף לתשלום אגרות, סימון הכלב בשבב אלקטרוני וחיסונו.

 

סעיף 1 לחוק הפיקוח קובע, כי "בעליו של כלב" הינו גם "לרבות מי שמחזיק בכלב דרך קבע".

 

מן האמור, משתמע, כי הרישיון המונפק מכוח החוק אינו קובע מאומה לעניין הבעלות בכלב פרט חקביעה כי המחזיק בכלב זכאי להגיש בקשה לקבלת רישיון להחזקתו.

 

המסקנה היא, כי עצם הרישום על-שם בעלים אחד אינו מהווה אינדיקציה לבעלות הבלעדית בכלב. הרישום הוא דקלרטיבי ואין בו כדי לבטא בהכרח את כוונת הצדדים לעניין הבעלות הקניינית בכלב. 

 

ב- תמ"ש 47063-1215 {אלמונית נ' פלוני, טרם פורסם (18.05.16)}, בית-המשפט נדרש להכריע במחלוקת - שפרצה בין בני זוג לשעבר - מי מהצדדים הינו בעליו של הכלב {העונה לשם "טים"}.

 

מצד אחד, התובעת טענה לבעלותה בכלב על יסוד החדרת השבב לכלב ורישומו על שמה ועל יסוד ראיות נוספות שלשיטתה מהם ניתן ללמוד על בעלותה בכלב וכן שהכלב נרכש לה כמתנת יום הולדת.

 

מצד שני, הנתבע טען כי הכלב הוחזק על ידו והוא קיבל את הרישיון לגביו כדין. לטענתו מהמסכת הראייתית שהונחה בפני בית-המשפט עלה כי הלכב לא ניתן לתובעת במתנה אלא הכלב שהה עימם והם החזיקו בכלב יחדיו.

 

בית-המשפט {מפי כב' השופטת רונית גורביץ} לא שוכנע כי ניתן להכריע בעניין הבעלות על הכלב על סמך העובדה כי התובעת נרשמה ראשונה כבעלת רישיון להחזקת כלב. באופן דומה, אין בשינוי רישום הבעלות על-שם הנתבע כדי להוכיח כי הוא הבעלים של הכלב.

 

יחד-עם-זאת, לאור המסכת הראייתית שהונחה בפני בית-המשפט ובפרט לאור אמינותה של התובעת, קבע בית-המשפט, כי הכלב ניתן לתובעת במתנה.

 

לאור האמור לעיל, בית-המשפט קיבל את התביעה בקובעו כי על הנתבע להעביר את הכלב לידי התובעת בתוך 48 שעות מקבלת פסק-הדין. כמו-כן, בית-המשפט הורה למאגר רישום הכלבים הארצי לשנות את פרטי הבעלים על שמה של התובעת. 

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.