מורה דרך ביחסי הממון בין בני זוג - עו"ד שלומי נרקיס

חוק יחסי ממון כולל שני הסדרים מרכזיים וחלופיים, בכל הנוגע לאיזון המשאבים והיחסים הממוניים בין בני הזוג. ההסדר הראשון מופיע בסעיפים 2-1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תחת הכותרת "הסדר מוסכם", והוא עוסק במקרים בהם בני הזוג עורכים הסכם המסדיר את יחסי הממון ביניהם. ההסדר השני מופיע בסעיפים 10-3 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תחת הכותרת "הסדר איזון המשאבים", והוא עוסק במקרים שבהם בני הזוג לא ערכו הסכם ממון - ואם עשו, כל עוד לא קבעו בהסכם אחרת - שאז רואים את בני הזוג כמסכימים להסדר הדיספוזיטיבי הקבוע בחוק.

                                                       

זאת ועוד. אנו נצביע ב"מורה הדרך" אף על כך שיש והסכם ממון טומן בחובו חשש מובנה לקיפוח זכויותיו של אחד מבני הזוג. דרישת המחוקק שהסכם כזה יאושר על-ידי הערכאה המוסמכת כתנאי לתוקפו נועדה לוודא שבן הזוג שמוותר במסגרת ההסכם על זכויות המוענקות לו בהסדר הדיספוזיטיבי הקבוע בחוק עושה כן בהסכמה חופשית וללא השפעה בלתי-הוגנת מצד בן הזוג השני.

 

 

"מורה הדרך" כולל דוגמאות להסכמי ממון. בנוסף, "מורה הדרך" עוסק בשאלות רבות המעסיקות יום-יום את בית-המשפט לענייני משפחה ובית-הדין הרבני. לדוגמא:

 

- מהן דרישות החוק הייחודיות (מעבר לדרישות "הרגילות" הקבועות בדיני החוזים הכלליים) בהן הסכם ממון נדרש לעמוד כתנאי לתוקפו?

 

- מה ייחודו של "הסכם ממון" בהשוואה להסכם רגיל בין בני-זוג?

 

- כיצד נדע כי הסכם שנכרת בין בני זוג הינו הסכם ממון ואם לאו?

 

- מהם המקרים, אשר יצדיקו סטיה מאיזון המשאבים השוויוני הקבוע בחוק יחסי ממון?

 

- אימתי תהיה הצדקה ליתן תוקף להסכם ממון שנכרת בין בני זוג על-אף שלא הובא לאישורו של בית-המשפט?

 

- הכללתו של נכס חיצוני במסת הנכסים בני האיזון - אימתי?

 

- כיצד באה לידי ביטוי כוונת שיתוף בנכס חיצוני? ועל מי רובץ נטל ההוכחה?

 

- מה הדין באשר לחובות שנוצרו במהלך החיים המשותפים?

 

- אמצעים לשמירת זכויות.

 

- דוגמאות הסכמים.

 

"מורה הדרך" מסביר בשפה קלה ופשוטה כיצד יש לפרש את חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 הן מעיני בית-המשפט לענייני משפחה והן מעיני בית-הדין הרבני