כשרות משפטית ואפוטרופסות - עו"ד איריס מרקוס

חיבורה המקיף של עו"ד איריס מרקוס עוסק בפרשנות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בחיבור זה, ניתן יהא למצוא הסברים (טקסט בוק) וניתוח פסיקת בתי המשפט תוך התייחסות לסעיפי החוק השונים. 

 
מבין הנושאים שבספר (חלקי):
 
כשרות לזכויות ולחובות; כשרות לפעולות משפטיות; קטינות ובגירות; פעולות של קטין; ביטול פעילות של קטין; סייג לביטול פעולות; פעולות בטלות; פעולות טעונות אישור בית המשפט; הכרזת פסלות; פעולות של פסול-דין; ביטול ההכרזה; חישוב גיל; חזקת תאריך הלידה; שמירת דינים; המרת דתו של קטין; מעמד ההורים; תפקידי ההורים; חובת ציות הקטין; קנה מידה לחובת ההורים; שיתוף בין ההורים; הכרעת בית המשפט; פעולות טעונות אישור בית המשפט; הגנת צד שלישי; אחריות ההורים; הכנסות הקטין ונכסיו; הסכם בין הורים החיים בנפרד; קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים; הורה שאינו מסוגל למלא חובתו; שלילת האפוטרופסות או הגבלתה; אפוטרופוס בנוסף על הורה; זכותם של הורים שכולים; הורה שאפוטרופסותו הוגבלה; נכסים שאינם בהנהלת ההורים; אימתי יתמנה אפוטרופוס; מי יכול להיות אפוטרופוס; עדיפות בבחירת האפוטרופוס; שמיעת החסוי על ידי בית המשפט; הסכמת האפוטרופוס; תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול-דין; תפקידיו של אפוטרופוס אחר; פטור ממזונות; קנה מידה לאפוטרופסות; הקשר עם החסוי; ציות להוראות האפוטרופוס; הוראות בית-המשפט; מינוי אפוטרופסים אחדים; דין אפוטרופסים משותפים; סמכויות האפוטרופוס ואישור בית-המשפט; פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים; הגנת צד שלישי; השקעות; פרטה; הוראות בנוגע לשומה; חשבונות דו"ח ומתן ידיעות; בדיקת דו"חות; הוצאות האפוטרופוס; שכר האפוטרופוס; אחריות האפוטרופוס; ערובה; מימוש הערובה; התפטרות האפוטרופוס; פיטורי האפוטרופוס;  פקיעת האפוטרופוס; סיום תפקידו של האפוטרופוס; הוראת צוואה של הורה החסוי או בן-זוגו; האפוטרופוס הכללי כאפוטרופוס; אפוטרופוס שהיה פגם במינויו; אפוטרופוס למעשה; ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה; סמכות כללית לאמצעי שמירה; מעמד היועץ המשפטי לממשלה; מעמדו של פקיד סעד; מעמדם של קרובים; שינוי החלטות.