רוצה שנתקשר? הקלק כאן

פורסם : 09.07.2015

הדפסת המאמר

שלח לחבר

הפקדת צוואה

מאת: עו"ד שלומי נרקיס

סעיף 21 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן:

 

"21. הפקדת צוואה (תיקון: התשנ"ה, התשנ"ח)

(א) מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על-ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה.

(ב) צוואה שהופקדה ונשמרה בפיקדון לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.

(ג) אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד."

 

הרשם לענייני ירושה ממונה על שמירת הצוואות המופקדות בידיו.

 

צוואה בכתב יד או צוואה בעדים תופקד בידי הרשם לענייני ירושה ולא בבית-משפט, כפי שקובע סעיף 21 לחוק הירושה.

 

כמו-כן, זכרון-דברים של צוואה בעל-פה, על-פי סעיף 23 לחוק הירושה יופקד, בסמוך ככל האפשר לעריכתו אצל הרשם לענייני ירושה.

 

תקנה 6 לתקנות הירושה קובעת כי על המבקש להפקיד צוואה בידי הרשם לענייני ירושה להגיש לו על-כך בקשה בכתב {נעיר כי על מפקיד זכרון-דברים של צוואה בעל-פה כפי שהיא קבועה בסעיף 23(ב) לחוק הירושה, לציין על המעטפה גם את שמם ומענם של העדים}.

 

הרשם לענייני ירושה יזמין את המבקש להיחקר על פרטי זהותו ולמסור את הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וחתומה בשעווה ובחותמת הרשם לענייני ירושה.

 

על המעטפה יצויינו: פרטי זהותו ומענו של המפקיד; תאריך ההפקדה; בפני מי נעשתה הצוואה ככל שהדבר ידוע.

 

על המעטפה יחתמו הרשם לענייני ירושה ומפקיד הצוואה, שיקבל מהרשם אישור בכתב על ההפקדה.

 

ההפקדה תירשם במרשם הארצי.

 

יצויין כי על-פי סעיף 155(א1) לחוק הירושה, בסמכותו של הרשם לענייני ירושה לרשום במרשם הארצי גם צווי ירושה וצווי-קיום שנתנו בתי-הדין הדתיים.

 

מי שהפקיד את צוואתו אצל רשם לענייני ירושה רשאי לקבלה בחזרה על-פי בקשה בכתב.

 

הרשם לענייני ירושה יחקור את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על-כך למרשם הארצי.

 

לאחר-מכן יימחק דבר ההפקדה מהמרשם הארצי {תקנה 6(ו) לתקנות הירושה}.

 

תקנה 5 לתקנות הירושה קובעת כי צוואות וזכרונות-דברים על צוואות שבעל-פה שהופקדו אצל רשם לענייני ירושה, וכול התיקים והרישומים הנוגעים להם, לרבות המרשם הארצי יישמרו בסוד וכל עוד המצווה בחיים לא תימסר כל ידיעה עליהם.

 

רק לאחר מותו של אדם רשאי מעוניין בדבר לקבל את פרטי המרשם הארצי הנוגעים למנוח.

 

סעיף 75 לחוק הירושה קובע כי כאשר צוואה מופקדת בידי אדם אחר, שאינו הרשם לענייני ירושה, והמצווה נפטר, הרי שחלה על אותו אדם החובה, להפקיד מיידית לאחר שנודע לו על מות המצווה, את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

 

סעיף 76 לחוק הירושה קובע כי אם "הופקדו צוואה או זכרון-דברים על צוואה שבעל-פה אצל רשם לענייני ירושה או נמסרה לו צוואה לפי סעיף 75, ולא הוגשה בקשה לקיום הצוואה תוך שלושה חודשים לאחר מות המצווה או לאחר מסירת הצוואה כאמור, הכול לפי המאוחר יותר, ימסור הרשם לענייני ירושה הודעה על-כך לזכאים לפי הצוואה ויודיע על-כך ברבים; פרטי ההודעה ברבים ייקבעו בתקנות".

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שלומי נרקיס. אין להעתיק ו/או להפיץ תכנים ו/או קטעים ממאמר זה, בכל צורה שהיא הן דרך אמצעי אלקטרוני ומכני, לרבות צילום, הקלטה, הקלדה וכיו"ב ללא אישור של עו"ד שלומי נרקיס מראש ובכתב.