רוצה שנתקשר? הקלק כאן

מורה דרך לענייני צוואות (עריכת צוואות והתנגדויות) - עו"ד שלומי נרקיס

המחוקק הותיר בידי המת את האפשרות לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, בכך המת מבטא את רצונו שלו, המצווה הוא השליט על צוואתו.

 

הצוואה חייבת למלא אחר ההוראות הצורניות והמהותיות שבחוק הירושה על-מנת שתיחשב כצוואה תקפה מהבחינה המשפטית.

 

לכן, כלל גדול הוא בדיני ירושה, כי "מצווה לקיים דברי המת".

 

הנחת יסוד זו, המושתת על חירות הקניין של הפרט המעוגנת בסעיף יסוד: כבוד האדם וחירותו, היא שמחייבת את בית-המשפט לקיים את צוואתו של המת.

 

הנה-כי-כן, כאשר בית-המשפט נאלץ להכריע בדיון, בעניין קיום דבר המת בצוואתו, או פסילתה של הצוואה, מתבקשת הליכה זהירה ודקדקנית.

 

בד-בבד על בית-המשפט לשמור על איזון העדין של כפות המאזניים בין כבוד המת וכבודם של החיים.

 

 

"מורה הדרך" עוסק בשאלה כיצד על מצווה לערוך את צוואתו ואילו דגשים עליו ליתן את תשומת ליבו בבואו לערוך צוואה מצד אחד וכן דרכים להתמודדות עם פגמים צורניים ומהותיים הקיימים בצוואה מצד שני.

 

מבין נושאי "מורה הדרך" (חלקי):

 

מתי כדאי לכתוב צוואה; מהי צוואה בכתב יד ומהם סימני ההיכר של צוואה זו; מהם הדגשים בבואנו לערוך צוואה בכתב יד; מהו הרעיון העומד מאחורי הדרישה שהצוואה כולה תיכתב ותיחתם בכתב ידו של המצווה; מהי צוואה בעל-פה ומהם סימני ההיכר של צוואה זו; מהם הדגשים בבואנו לערוך צוואה בעל-פה; "שכיב מרע"; מהי צוואה בעדים ומהם סימני ההיכר של צוואה זו; מהם הדגשים בבואנו לערוך צוואה בעדים; מהי צוואה בעל-פה; מהם הדגשים בבואנו לערוך צוואה בעל-פה; מהי צוואה הדדית; הפקדת צוואה; מהי צוואה בפני רשות ומהם סימני ההיכר של צוואה זו; קיום צוואה על-אף פגם או חסר בצורתה; הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית; אי-ביטול של צוואה פגומה; טעות סופר שנפלה בצוואה; צוואה סתומה; צוואה בלתי-חוקית; צוואה לטובת עדים; ביטול צוואה על-ידי המצווה; ביטול מקצת הצוואה; דוגמא להתנגדות לצוואה בכתב יד; דוגמא להתנגדות לצוואה בעל-פה; דוגמא לצוואה; דוגמא לצוואת בני זוג ועוד.