רוצה שנתקשר? הקלק כאן

מזונות מן העזבון - עו"ד שלומי נרקיס

שאיפת היסוד בדיני הירושה במשפטנו היא אותה "מצווה לקיים את דברי המת". דברי המצווה בצוואתו תקפים אפילו אם אינם נראים לנו. בית-המשפט אינו כותב צוואות. בית-המשפט אף אינו משנה את תוכנן של צוואות, והדברים ידועים.

 

דיני המזונות מן העזבון מהווים חריג לכלל על פיו רצון המצווה מכריע. אין מקום להשוואה בין מזונות מהחיים ומזונות מן העזבון. בתחום המזונות מן העזבון מתהפכים היוצרות {לעומת מזונות מן החי}. רשאי אב להדיר את בנו מעזבונו. בית-משפט ייתן תוקף משפטי מלא להדרה כאמור {בתנאי, כמובן, שהמסמך הוא "צוואה"}. ואולם, אף לרצון המצווה קיים גבול. הסייג הוא מניעת נסיבות בהן קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המוריש יהווה נטל בלתי-סביר על החברה.

 

מוסד המזונות מן העזבון משקף את הרעיון, כי עצם הקירבה המשפחתית מהווה צידוק להטלת החיוב במזונות, במקרים מוגדרים, על העזבון. יחד-עם-זאת, קובעת הפסיקה כי שאלת נזקקותו של התובע מזונות מן העזבון על-פי סעיף 56 לחוק הירושה קשורה קשר בל ינותק עם סעיף 59 לחוק הירושה {הקובע שורה של שיקולים מנחים, אשר על בית המשפט להתחשב בהם בדיונו בעניין המזונות מן העזבון}.

 

לכן, חשוב כי נכיר היטב את הדין וההלכה באשר לפסיקת מזונות מן העזבון - ובכל אלה עוסק חיבור זה.

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 

הזכות למזונות, הסמכות לדון בתובענה במזונות מן העזבון, אימתי תועבר הסמכות לדון לבית הדין הרבני, מיהם הזכאים לקבל מזונות מן העזבון, מבחן הנזקקות, נטל ההוכחה, גדרי הזכות למזונות, מגבלת הגיל לפסיקת מזונות מן העזבון, האם ילד שנולד לאחר מות המוריש זכאי למזונות מן העזבון?, מהם המקרים בהם נשללת הזכות למזונות מן העזבון, זכותה של ידועה בציבור למזונות מן העזבון, מהו תוקפו של הסכם שנערך בין בני זוג בדבר מזונות מן העזבון שנעשה בחיי המוריש?, הוצאות הכשרה למשלח יד, קביעת המזונות, האם קיים קשר ישיר בין מזונות מן החיים לבין מזונות מן העזבון?, האם הקריטריונים הקבועים בסעיף 59 לחוק הירושה, לעניין פסיקת מזונות מהעזבון מהווים רשימה סגורה?, פסיקת מזונות זמניים, בקשה לקביעת מזונות, תביעת נכדים למזונות מן העזבון, אימתי תוגש בקשה לפסיקת מזונות מן העזבון, דרכי סיפוק המזונות, גילוי עובדות ושינוי נסיבות, הרחבת העזבון לצרכי מזונות, סדר העדיפות בין הזכאים, עסקאות בזכות למזונות, סדר עדיפות בין חובות העזבון, בירורם וסילוקם של חובות, מועד החלוקה, נושא החלוקה, שמירת דיני משפחה, אפוטרופסות לענייני ירושה, שי פוט בתי דין דתיים, מזונות מן העזבון בבית הדין הרבני.