שאלות ותשובות בענייני משפחה - עו"ד שלומי נרקיס

ספר פרקטי וייחודי העוסק בשאלות ותשובות בענייני משפחה. ספר זה מביא את ההלכות השונות, בתחומים שונים, בדיני משפחה בצורה של שאלה ותשובה, תוך הפניה לפסקי הדין המנחים באותה הסוגיה. ספר זה הינו חובה לכל העוסק בתחום דיני המשפחה ובפרט לכל אלה המתחילים דרכם בתחום זה.

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 

בית הדין הרבני: ענייני נישואין וגירושין, תביעה לשלום בית, תביעה לגירושין, סמכות לפי הסכמה, חליצה, כתובה, נושאים הכרוכים בתביעת הגירושין, שיפוט אגב גירושין, החזקת ילד, חינוכו של קטין, הצורך בכריכה מפורשת, מבחני הכריכה, סמכות מקבילה, התערבותו של בג"צ בהחלטות בית הרבני, דיון בבית הדין הרבני בהרכב חסר, סמכותו של בית הדין להוציא כתבי סירוב, מטרתה של הכתובה, אישה המפסדת כתובתה ועוד

 

חוק למניעת אלימות במשפחה: מניעת הטרדה מאיימת, צו הרחקה/הפרדה מכוח זכות האישה למזונות לרבות מדור שקט ושלו, סדרי דין בבית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני בתביעות בעניין חוק למניעת אלימות במשפחה וחוק למניעת הטרדה מאיימת ועוד.

 

משמורת ילדים: קווים מנחים להכרעה בסכסוכי משמורת, חזקת הגיל הרך, מסוגלות הורית והתנהגות לא נאותה של הורה, רצון הילד, משקל חוות דעת פקיד הסעד ומומחים בסכסוכי משמורת ועוד

 

ירושה על פי צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, פגמים שבצורה, פגמים טכניים ופגמים פורמאליים, נטל ההוכחה, אונס ואיום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה, תרמית וטעות, אי ביטול של צוואה פגומה, הרשם לענייני ירושה וסדרי דין ועוד.

 

פקיד הסעד: סדרי דין מיוחדים, התערבות סמכותית, סמכויות רישוי ופיקוח, תפקידי פקיד הסעד, שיקול-דעת פקיד סעד, הגשת תסקירים לבית-משפט, חקירה נגדית של פקיד סעד ועוד.

 

מנהל עזבון: הנכסים הנכללים בעזבון, אמצעים לשמירת העזבון ומינוי מנהל עזבון זמני, סמכויותיו ותפקידיו של מנהל עזבון זמני, כשרות להתמנות, הוראות המוריש, פרטת העזבון, אחריותו של מנהל העזבון, שכרו של מנהל העזבון, סמכויות מנהל העזבון, כינוס נכסי העזבון, סדר עדיפות בין חובות העזבון, חלוקת העזבון על ידי מנהל עזבון, נכסים שאינם ניתנן לחלוקה ועוד

 

יחסי ממון בין בני זוג: חזקת השיתוף, דרישת הכתב, ביטולו של הסכם ממון, מהו מועד הקרע, העדר תוצאות במשך הנישואין, האם סעיף 5 לחוק יחסי ממון מהווה רשימה סגורה של הנכסים שאינם ברי איזון, נכסים שהיו לבני הזוג ערב הנישואין וסוגיית התיחלוף, ניכוי חובות, מועד מוקדם לאיזון המשאבים מפקיעת הנישואין, "חשש סביר", מוניטין, סדרי דין יחודיים לעניין תובענה מכוח חוק יחסי ממון, אישור הסכמי ממון, סוגיית ה"ידועים בציבור, אישור הסכם בין צדדים מאותו המין, נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה, גימלה או פיצוי, נכסים שהוסכם בכתב כי לא יאוזנו, מינוי מומחה להערכת נכסים ברי איזון, אמצעים לשמירת זכויות, רשימת הסעדים אינה רשימה סגורה, המוניטין כנכס קנייני, מוניטין אישי למול מוניטין עסקי, האם מוניטין הוא נכס בר פירוק ואיזון, חוק יחסי ממון וחוק הירושה, נכסי קריירה מהם? ועוד

 

ידועים בציבור: ידועים בציבור בראי חוק יחסי ממון, זכאות לקבלת פנסיית שאירים, פסיקת מזונות (דמי שיקום) לידועה בציבור, בקשה לפסיקת מזונות זמניים לידועה בציבור, מעין צוואה וידוע/ה בציבור ועוד.

 

מזונות אישה וילדים: חובת ההוכחה בתביעת מזונות, נטל ההוכחה בפסיקת מזונות זמניים, פסיקת מזונות מינימום, הוצאות רפואיות מיוחדות, צהרון/גן, דמי טיפול, חובות האב – הטבות, קופת גמל, פקדונות, ביטוח מנהלים, צורכי האב כשיקול בקביעת מזונות, מזונות מן העיזבון, מזונות לנכדים, תביעה עצמאית למזונות ילדים למול הסכם שנחתם בין ההורים, תביעה להגדלת/הקטנת גובה המזונות, מזונות רטרואקטיבים, מזונות אישה, עולה עמו ואינה יורדת עמו, התחשבות בהכנסותיה של האישה, מעשה ידיה, דינם של פיצויי פיטורים, נכסי מילוג, שלילת מזונות אישה – באילו מקרים, צורכי האישה מהם ועוד